برنامه‌ریزی توسعه کسب و کار

در تصویر زیر مسیر توسعه کسب و کار در فناوری‌های نوین نشان داده شده است و به صورت کلی خدمات شرکت توسعه بازار سام را در بخش توسعه کسب و کار، می‌توان در قالب سه بسته زیر به مشتریان ارائه نمود:
برنامه‌ریزی، مذاکره و جذب مشارکت
جذب سرمایه‌گذار
جذب شریک تجاری در تولید و توسعه تکنولوژی
جذب شریک تجاری ورود به بازار
جذب حمایت‌های مالی و معنوی
 
راهبری و آموزش
مشاوره طراحی و استقرار کسب و کار
تدوین و پیاده‌سازی مدل کسب و کار
طراحی و استقرار دپارتمان‌های تخصصی بازار
توسعه بازار و ورود به بازار
بازاریابی فناوری
طراحی استراتژی ورود به بازار و اجرای راهبرد
بازاریابی محصولات صنعتی
تسهیل فرآیند تست و ارزیابی در بازار

سفارشی در این حوزه دارید؟