پیش‌بینی بازار

در مدل‌های تحلیل تجاری‌سازی محصولات، یکی از پارامترهایی که به آن توجه می‌شود، روندهای کلان بازار است. اهمیت روندهای کلان بازار در این راستا به حدی است که مدل‌های ویژه‌ای برای پیش‌بینی بازار محصولات نیز در دنیا توسعه یافته است. روش‌های پیش‌بینی بازار در محصولات جدید به 4 گروه اصلی زیر تقسیم می‌شوند:

  • روش‌های مبتنی بر قضاوت و نظر خبرگان
  • روش‌های مبتنی بر تحقیقات بازار
  • روش‌های مبتنی بر روندهای زمانی
  • روش‌های مدل‌سازی ریاضی

نمودار زیر این دسته‌بندی را به همراه زیر روش‌های آن نشان می‌دهد.

شرکت توسعه بازار سام با استفاده از متدهای علمی فوق سعی در تحلیل روندها و ارزیابی پتانسیل بازار داشته و ضریب نفوذ و احتمال موفقیت محصولات مختلف را از این طریق ارزیابی خواهد کرد.

سفارشی در این حوزه دارید؟