مطالعات فناوری

هر فناوری دارای یک چرخه حیات است که از مرحله محرک فناوری شروع شده و به مرحله اوج یا فلات بهره‌وری از آن می‌رسد. مراحل محرک فناوری، اوج حباب انتظارها، ترکیدن حباب، سراشیبی روشنفکری و اوج یا فلات بهره‌وری پنج مرحله این چرخه هستند که سام در گام‌های مختلف آن در کنار شما خواهد بود.